alimenty

Co to są alimenty?

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie prawa do alimentów i ich wysokość są orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech przyczyn: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni z linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz dzieci, zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, jeżeli osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w potrzebie.

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Zakres obowiązku alimentacyjnego dotyczący dziecka obejmuje zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka. Są to przede wszystkim jego wychowanie i wykształcenie. Podstawą prawną regulującą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi jej nowelizacjami.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do uzyskania 18 roku życia przez uprawnionego. W przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole publicznej w systemie dziennym zasada ta obowiązuje do ukończenia przez niego 25 roku życia. Wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W takim przypadku obowiązek ten nakładany jest dożywotnio.

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności, świadczenie alimentacyjne jest wypłacane bezpośrednio rodzicowi, zaś po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, alimenty powinny być przekazywane dziecku. Maksymalną wysokość świadczenia alimentacyjnego mogą stanowić możliwości majątkowe oraz zarobkowe rodziców. Potrzeby dziecka są natomiast zależne od wieku i stanu zdrowia dziecka. W trakcie ustalania kwoty świadczenia alimentacyjnego, potrzeby dziecka są ustalane w oparciu o średni poziom życia w Polsce. W przypadku rodziców, których dochód przewyższa średnią krajową, wysokość kwoty alimentacyjnej nie jest zależna od ich dochodów. Mimo wysokich dochodów, uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie. W takim przypadku, Sąd rozpatruje koszty związane z wyżywieniem, wykształceniem opieką medyczną oraz sytuacją mieszkaniową dziecka. Sąd może uznać za nieuzasadnione świadczenia, które odbiegają od przyjętych norm społecznych. Do takich świadczeń mogą należeć między innymi: wynajęcie korepetytora, chęć pobierania nauki w prywatnej szkole czy chęć zakupu drogich przedmiotów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obie strony wyrażają zgodę na takie rozwiązanie.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na wszystkie dzieci powinien być równy. Każde dziecko uprawnione do przyjęcia takich świadczeń otrzymuje taką samą kwotę z wyjątkiem sytuacji, w której sąd ma podstawę, aby orzec inaczej. Powodem tego może być np. kosztowna opieka medyczna jednego z dzieci.

Alimenty od ojczyma lub macochy

W przypadku powinowactwa, dziecko ma prawo zażądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma lub macochy, jeśli odpowiada to zasadom współżycia społecznego, które stworzyli poprzez swój związek.

Wniosek alimentacyjny

Jeśli chcieliby Państwo złożyć wniosek o alimenty lub zadać jakiekolwiek pytanie związane ze świadczeniami alimentacyjnemu nasza warszawska Kancelaria Prawna jest do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy zarówno porady prawne, jak również kompleksową obsługę prawną spraw o ustalenie obowiązku alimentacyjnego.