Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe potwierdzone materiałem dowodowym oraz zeznaniami świadków i stron w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

Sąd może wydać następujące wyroki rozwodowe:
wyrok bez orzekania o winie małżonków
wyrok z winą obojga małżonków
wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków