Czym jest rozwód?

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe stanowi również dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Nieraz jednak rozwód jest lepszym wyjściem niż pozostawanie w związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne, niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuację nie tylko dla dorosłych, ale głównie dzieci, o które trzeba szczególnie zadbać. Warunkiem pozwalającym na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia współmałżonków. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków i złożyć pozew w Sądzie. Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich pełnomocników. Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków. Sąd może orzec wyrok rozwodowy w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron. Sąd może wydać wyroki;

  • bez orzekania o winie małżonków
  • winni są oboje małżonkowie
  • wyłącznie z winy jednego z małżonków

W celu rozpoczęcia postępowania sądowego jeden z małżonków powinien wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W kancelarii dowiecie się Państwo m.in. jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jaki czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów czy też jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności napisać pozew rozwodowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, wyjaśnimy dokładnie wszelkie wątpliwości.

Rozwód na pierwszej rozprawie

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią z tego tytułu do siebie urazy ani żalu. Chcą się rozstać kulturalnie, uczciwie podzielić majątek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie mieszkał osobno i miał swoje życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest idealnym rozwiązaniem związku małżeńskiego. Złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na polubowne rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Podstawą uzyskania rozwodu na pierwszej sprawie rozwodowej jest dobrze przygotowany pozew rozwodowy, jasno przedstawiający zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w sposób trwały i ostateczny. Drugą przesłanką szybkiego rozwodu jest zgodna postawa małżonków na rozprawie w żaden sposób nie zmieniająca treści pozwu i wspólnych ustaleń. Brak dzieci zdecydowanie ułatwia uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie.