Co to jest separacja?

Separacja prawna polega na rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża, czyli uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Separacja jest to zupełny rozkład pożycia małżonków lecz nie jest sytuacja jednoznacznie trwała a ponad to rokuje ewentualną naprawę. Orzeczenie separacji jest wstępem do rozwodu, o który można wystąpić w każdym terminie. Separacji małżonków nie można udzielić jeżeli z tego powodu ucierpiałoby dobro nieletnich dzieci lub jeżeli udzielenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami społecznego współżycia. Separację można orzekać na wniosek małżonków w postępowaniu nieprocesowym, w przypadku gdy nie mają oni wspólnych małoletnich dzieci.

Rozwód a separacja

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków.

Przesłanki separacji zostały ujęte w sposób podobny, tzn. musi nastąpić zupełny rozkład pożycia, ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi on mieć charakteru trwałego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania obojga małżonków. W przypadku pozwu o rozwód sąd nie jest zobligowany zgodnym wnioskiem stron i musi badać czy zaistniały przesłanki jego orzeczenia. Tak więc wbrew powszechnej opinii zgodny wniosek małżonków nie gwarantuje otrzymania rozwodu.

Separacja w znacznym stopniu przypomina rozwód, jednak między nimi występuje także zasadnicza różnica: rozwód kończy małżeństwo i po jego orzeczeniu możesz powtórnie zawrzeć związek małżeński, a separacja zawiesza istniejące małżeństwo. W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą wstępować w nowy związek małżeński a kobiety nie mogą wróci do swojego panieńskiego nazwiska ponieważ separacja nie jest rozwodem. Możesz natomiast znieść separację i przywrócić zawieszone małżeństwo. W tym celu występuje się do Sądu o zniesienie separacji, czyli wraz z małżonką/małżonkiem składa się zgodny wniosek (nie trzeba ponownie zawierać związku małżeńskiego). Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym właściwym dla waszego wspólnego miejsca zamieszkania bądź wspólnego miejsca pobytu. Po rozprawie Sąd wydaje postanowienie o zniesieniu separacji. Małżeństwo staje się ponownie pełnoprawnym małżeństwem dopiero gdy postanowienie uprawomocni się.

Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o separacji lub rozwodzie należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz liczyć się z konsekwencjami. Jeśli jednak istnieje szansa na uratowanie waszego małżeństwa, to warto zdecydować się na separację, bo po jej zniesieniu związek małżeński zostaje przywrócony. Rozwód to decyzja nieodwracalna i raz na zawsze rozwiąże twoje małżeństwo.

Separacja to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy potrzebujecie po prostu czasu na naprawę tego, co przestało w waszym związku funkcjonować, musicie nabrać dystansu do siebie i zmienić pewne rzeczy na lepsze. Rozdzielenie podczas separacji daje czas na przemyślenia. Orzeczenie separacji jest łatwiejsze i przebiega szybciej niż orzeczenie rozwodu, bo przed sądem nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia jest trwały.

Sąd nie orzeknie separacji lub rozwodu

-jeżeli w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
-jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
-jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Sąd może jednak orzec rozwód przy winie jednego z małżonków w dwóch przypadkach: jeżeli wyrazi na to zgodę drugi z małżonków lub w sytuacji gdy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd orzeknie rozwód lub separację

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu, a Sąd uzna żądanie orzeczenia rozwodu za uzasadnione, to wówczas Sąd orzeknie rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji znajduje uzasadnienie, to wówczas Sąd orzeka o separacji.

Koszty sądowe

Podstawowe koszty to 100 zł w przypadku sprawy o separację na wspólny zgodny wniosek stron w postępowaniu nieprocesowym i 600 zł – separacja sporna w postępowaniu procesowym (należy złożyć pozew o separację tak jak przy rozwodzie).