Fotolia_100338780_S (1)

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Kancelaria Nasza na co dzień prowadzi sprawy mieszkań komunalnych, spółdzielczych lokatorskich i własnościowych oraz lokali tzw. hipotecznych posiadających własna księgę wieczystą. Prowadzimy bieżącą obsługę spółdzielni i wspólnot mieszka-niowych, opiniujemy umowy z deweloperami, prowadzi konsultacje przy indywidualnej sprzedaży mieszkań oraz procesie prze-kształceń własnościowych lokali komunalnych i spółdzielczych.

Prowadzimy też sprawy lokali, mieszkań i domów, w których np. dawni właściciele odzyskali utracone prawo własności albo w przejętych przez państwo nieruchomościach lub innych stanach faktycznych, których status prawny nie jest jasno uregulowany.

W większości przypadków dążymy do uzyskania prawa własności naszego lokalu aby mieć pewność i poczucie, że w przyszło-ści w razie potrzeby będziemy mogli swobodnie dysponować swoim majątkiem w postaci lokalu - nieruchomości np. w celu jego sprzedaży, zamiany, spadku lub darowizny.

W ostatnich latach prawo w sprawach mieszkaniowych ulega częstym zmianom i należy śledzić nowe rozwiązania prawne. W najbliższym czasie od 1 stycznia 2013 r. ulegają zmianie zasady wykupu mieszkań komunalnych. Nowa uchwała likwiduje 90-proc. ulgę dla długotrwałych najemców. W zamian daje ulgę 50 proc. przy minimum dziesięciu latach najmu. Dodatkowo dla lokatorów z co najmniej 20-letnim stażem daje 1 proc. bonifikaty za każdy rok ponad 20 lat - wlicza się do niego najem np. ro-dziców. Maksymalna bonifikata nie może jednak przekroczyć 70 proc. To nie wszystko. Uchwała pozbawia też możliwości wy-kupu mieszkań przez osoby najbiedniejsze (m.in. chodzi o lokatorów, którzy pięć lat przed kupnem otrzymywali dodatek miesz-kaniowy, korzystali z obniżki czynszu ze względu na niskie dochody, mieli umorzony dług czynszowy, dostawali zasiłek).

Należy podkreślić, że Mieszkanie Komunalne nie jest własnością najemcy wobec tego nie podlegają ogólnym zasadom dzie-dziczenia ze względu na wyjątek od reguły dziedziczenia. Prawo najmu lokalu mieszkalnego nie wchodzi do spadku po najem-cy. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Podkreślenia wymaga to, że osoby uprawnione wstępują w stosunek najmu lokalu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na oznaczone osoby. Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują:

  • małżonek nie będący współnajemcą
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka
  • inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych
  • inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą np. w konkubinacie

Reasumując, prawo najmu lokalu o innym przeznaczeniu tzn. innego lokalu niż lokal mieszkalny wchodzi w skład spadku po najemcy na zasadach ogólnych, zaś sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego podlega odrębnej regulacji prawnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.