Testament notarialny spisany jest zawsze w obecności notariusza, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Treść i forma testamentu spisana w formie aktu notarialnego gwarantuje, że przyjęte zapisy są zgodne z prawem a testament jest prawidłowy i będzie ważny w przyszłości i wywoła oczekiwane z wolą testatora skutki prawne po jego śmierci. Testament spisany u notariusza jest uznawany za bardzo pewną formę przekazania swojej woli. Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części. Testament notarialny może być odwołany tylko w formie aktu notarialnego. Testamentu nie można napisać, zmienić lub odwołać przez przedstawiciela. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych. Przy odczytaniu aktu notarialnego notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności.

Zdarza się, że spadkobiercy po zapoznaniu się z treścią testamentu nie są zadowoleni z jego treści a zwłaszcza z woli spadkodawcy i sposobu rozporządzenia majątkiem spadkowym. Osoby niezadowolone mogą starać się unieważnić testament i próbować udowodnić, iż testator w dacie sporządzania testamentu nie był w stanie zrobić tego w sposób świadomy – np. z powodu choroby psychicznej. Samo jednak twierdzenie nie wystarczy dla Sądu. Trzeba mieć naprawdę mocne podstawy i dowody, które należy przedstawić Sądowi aby skutecznie obalić testament.

Praktyka jednak w większości spraw potwierdza, że skuteczne podważenie testamentu notarialnego jest wyjątkowo trudne.

Dlatego warto przemyśleć sprawę, pogodzić się z treścią zapisów w testamencie i zrezygnować z walki o unieważnienie testamentu jeżeli nie ma się mocnych dowodów i skupić się na wystąpieniu do Sądu z pozwem o zachowek.