testament

Co to jest testament?

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego wola nabiera mocy prawnej dopiero w chwili jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem testamentu jest zmiana zasad kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, daje możliwość powołania do spadku osób obcych, które nie dziedziczą z ustawy. Testament musi być spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Każdy z nich jest tak samo ważny, jednak testament spisany w obecności notariusza daje wysokie prawdopodobieństwo jego ważności wobec braku podstaw do jego kwestionowania oraz dowodowo jest trudny do obalenia. Testament może zostać w każdej chwili odwołany w całości lub w części. Testamentu nie można sporządzać, poddawać zmianie lub odwoływać przez przedstawiciela.

Zależnie od okoliczności kodeks cywilny opisuje różne rodzaje testamentu np :

Testament – notarialny

Spisuje się go w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Oryginalny dokument pozostaje w kancelarii notarialnej.

Testament pisemny holograficzny

Jest on własnoręcznie sporządzany i napisany przez spadkodawcę. Warunkiem koniecznym jest opatrzenie go datą oraz podpisem. Treść testamentu powinna precyzyjnie określać komu i w jakiej części przypada spadek.

Testament ustny urzędowy (alograficzny)

Ten rodzaj testamentu oznacza złożenie stosownego oświadczenia w obecności dwóch świadków, a także z udziałem przedstawiciela administracji państwowej (wójt lub burmistrz) bądź kierownika urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie powinno zostać ujęte w protokole, a następnie odczytywane w obecności świadków. Warunkiem ważności jest złożenie podpisu zarówno przez spadkodawcę, jak i świadków.

Testament ustny (szczególny)

W przypadku zaistnienia ryzyka rychłej śmierci spadkodawcy, lub jeśli pojawiły się szczególne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają zachowanie zwykłej formy testamentu, wówczas spadkodawca może swoją wolę wyrazić w obecności trzech świadków. Obawa rychłej śmierci musi zaistnieć w momencie sporządzania testamentu. Art. 956 k.c. oraz art. 957 k.c. jasno określa, które osoby nie mogą sprawować roli świadków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.