Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo.

Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania lub w miejscu zamieszkania pozwanego. Warto pamiętać, że osoba starająca się o alimenty jest zwolniona ze wszystkich opłat sądowych. W pozwie należy umieścić:

  • dane osobiste
  • dane dziecka
  • dane osoby pozywanej
  • stopień pokrewieństwa
  • akt ślubu
  • akt urodzenia dziecka

Ważnymi powodami dla uzyskania alimentów jest wychowywanie dzieci, stan zdrowia, kwalifikacje zawodowe, brak możliwości podjęcia pracy. Do pozwu o alimenty w zależności od stanu faktycznego warto dołączyć wszelkie rachunki jakie ponosimy, w tym te za mieszkanie, zakupy (zarówno spożywcze, jak i inne związane z potrzebami np. dziecka). Warto też wskazać miejsce pracy pozwanego wraz z wysokością jego zarobków. Do pozwu można dołączyć także własne zaświadczenie o zarobkach. Jeśli dziecko lub inna osoba uprawniona podlega stałej opiece lekarskiej, należy dołączyć zaświadczenie o stanie jego zdrowia i kosztach leczenia.

W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego traci się prawo do alimentów. W wypadku śmierci prawo do alimentów wygasa i nie jest dziedziczne.